Elenco iscritti – Torneo Novembre 2019

# Nome Cognome Go club Grado Cena sociale? Beer'n Go?
1 Mirco Fanti Bologna 1-kyu si non-so
2 Giuseppe Pierpaolo Merola Roma 1-kyu si si
3 Filippo Gorlero Milano No Go 2-kyu si si
4 Sofia Malatesta Roma 2-kyu si no
5 Roberto Foschi Milanonogo 2-kyu si si
6 Antonio Tirone Milano 3-kyu si no
7 Mattia Carrara Milano no go 4-kyu si si
8 cristian filippone Go Club Bologna 5-kyu si si
9 Roberto Pagaria 5-kyu si si
10 Alessandro Tamiozzo Milano 6-kyu no no
11 Ariele Agostini Milano no Go 8-kyu si si
12 Guglielmo Lotti 10-kyu si si
13 Stefano Tarquini Roma "Fujisawa Shuko" 11-kyu si si
14 Erika Cerchi Genova 12-kyu si non-so
15 Ignazio Panades 12-kyu si si
16 Matteo Sasso Milano no Go 12-kyu si non-so
17 Giovanni Massaro Milano no Go 13-kyu no no
18 Emiliano Candelori Pescara 13-kyu no no